Általános szerződési Feltételek

ASZF.pdf letölthető
Általános Szerződési Feltételek
www.elevenkids.hu
I. Általános információk
I.1. Szolgáltató adatai
1. A www.ELEVENKIDS.hu weboldal üzemeltetője:
Cégnév: Elegant stúdió Bt.
Székhely: 3300 Eger,Móricz Zs. u.7.
Cégjegyzékszám: 10-09-021565
Adószám: 225472-1-10
2. Elérhetőségek:
Telefonszám: +36 30 2819709
+36 30 2526586
E-mail: kidstaborok@gmail.com
Postacím: 3300 Eger Móricz Zs. u.7.
I.2. Fogalmak
1. Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, továbbá a békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki, illetve amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.
2. Vállalkozás: aki fogyasztókat érintő tevékenységet önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével összefüggő célok érdekében végzi.
3. Szolgáltatás: termék, ingatlan vagy vagyoni értékű jog értékesítésén kívül minden olyan – ellenszolgáltatás fejében végzett – tevékenység, amely a megrendelő, illetve megbízó igényének kielégítésére valamely eredmény létrehozását, teljesítmény nyújtását vagy más magatartás tanúsítását foglalja magában.
4. Áru: a termék, az ingatlan és a vagyoni értékű jog, valamint a szolgáltatás.
5. Szolgáltatási szerződés: az adásvételi szerződéstől eltérő bármely olyan szerződés, amelynek értelmében a vállalkozás a fogyasztó részére szolgáltatást nyújt vagy szolgáltatás nyújtását vállalja, a fogyasztó pedig megfizeti vagy vállalja, hogy megfizeti a szolgáltatás díját.
6. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződés: olyan adásvételi vagy szolgáltatási szerződés, amelynek értelmében a vállalkozás vagy annak közvetítője egy honlapon vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül kínál megvételre valamilyen árut vagy kínál igénybevételre valamilyen szolgáltatást, és a fogyasztó az adott honlapon vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül rendeli meg az árut vagy szolgáltatást.
7. Fogyasztói jogvita: a fogyasztó és a vállalkozás közötti adásvételi vagy szolgáltatási szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy, valamint a fogyasztó és a vállalkozás között külön megkötésre kerülő adásvételi vagy szolgáltatási szerződés hiányában a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével összefüggő vitás ügy.
8. Szülő: Szolgáltató által szervezett táborokra és tanfolyamokra jelentkező gyermek törvényes képviselője.
9. Táborozó: Szolgáltató által szervezett programokon (táborokon és foglalkozásokon) részt vevő személy.
10. Felek: az adásvételi szerződésben szereplő szerződő személyek; Szolgáltató, Szülő és Táborozó együttesen.
11. Vételár: az a bruttó, általános forgalmi adót tartalmazó ár, amelyen Szolgáltató az árut eladásra kínálja.
I.3. Az ÁSZF célja, tárgya, személyi és időbeli hatálya
1. Az ÁSZF célja a tárgyi hatálya alá tartozó szolgáltatásokra és azok igénybevételére vonatkozó egységes feltételrendszer rögzítése, valamint a személyi hatálya alá tartozók közötti jogviszony szabályozása.
2. Az ÁSZF tárgyi hatálya Szolgáltatónak a jelen ÁSZF alapján nyújtott táborok, valamint foglalkozások szervezésére és lebonyolítására terjed ki.
3. Az ÁSZF személyi hatálya alá tartoznak: Szolgáltató, Szülő, Táborozó (a továbbiakban együttesen: Felek).
I.4. Általános rendelkezések
1. Jelen Általános Szerződési Feltételek 2018. május 25. napjától hatályosak.
2. A táborokra és a tanfolyamokra történő Jelentkezési lap benyújtásának feltétele, hogy Szülő magára nézve kötelezően elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket, amelyről a jelentkezés menete folyamán jognyilatkozatot tesz. Szülő az ÁSZF elfogadásával kötelezettséget vállal arra, hogy a Táborozó számára az ÁSZF releváns részeit elmagyarázza.
3. Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételeket a hatályos jogszabályok előírása szerint a honlap nyitó oldaláról elérhető módon, annak hatályba lépése napjának egyértelmű feltüntetésével teszi közzé, a felhasználók számára elmenthető és kinyomtatható formátumban is.

II. A jelentkezés menete, szerződéskötés
1. A Szolgáltató által szervezett foglalkozásokra és táborokra csak a www.elevenkids.hu honlapon kitölthető Jelentkezési lappal lehet jelentkezni.
2. A felek között a szerződés a honlapon található Jelentkezési lap Szülő általi kitöltését követően a Szolgáltató által küldött visszaigazolással jön létre. A Felek között ilyen módon létrejött szerződés írásban megkötött szerződésnek minősül.
3. A szóban leadott foglalás és megállapodás nem minősül szerződéskötésnek, illetve ilyen módon a szerződés módosítása sem lehetséges.
4. A Szolgáltatás a Jelentkezési lapon kiválasztott tábort jelenti. Az egyes táborok és programok pontos kezdő időpontját, időtartamát, az azokon nyújtott szolgáltatások meghatározását, és a részvételi díj összegét a Szolgáltató honlapján közzétett tájékoztató tartalmazza.
III. A szolgáltatás díja, a fizetés menete
1. A Szolgáltatás vételára a Jelentkezési lapon és a táborok részletes leírásánál feltüntetett díj.
2. A Jelentkezési lap kitöltését követően Szolgáltató e-mail útján megküldi Szülő részére a díjbekérőt, amely tartalmazza a pontos fizetési határidőt és a fizetési lehetőségekre vonatkozó tudnivalókat. A fizetési határidő a díjbekérő megküldését követő 8. nap, de legkésőbb a tábor kezdetét megelőző 5. nap.
3. A részvételi díjat a Szolgáltató által kiállított díjbekérő alapján, az abban foglalt fizetési határidőig, átutalással vagy személyes bankfióki befizetéssel kell megfizethetni.
4. A bankfiókban történő személyes befizetés, illetve az átutalás során a közlemény rovatában fel kell tüntetni a jelentkezés visszaigazolásában szereplő azonosító számot. Az ennek elmulasztásából vagy az azonosító szám hibás feltüntetéséből eredő károkért Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal, a károkat és a többletköltségeket a jelentkező viseli.
5. A részvételi díj teljesítésének a pontos összegnek a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírás időpontja minősül.
Bankszámlaszám: 11739009-20251459
Számlavezető bank: OTP Bank Zrt.
6. A Jelentkezési lap kitöltését követően a lemondásra a Szülő jogosult, amelyet írásban tehet meg e-mail vagy postai küldemény útján.
7. A fizetési határidő be nem tartása esetén Szolgáltató a megrendelést lemondottnak tekinti és a 8. pont szerint jár el.
a. A jelentkezés 7 napon belül történő lemondása esetén a tábor  a teljes vételár 100%-a illeti meg Szolgáltatót lemondási díj címen.
8. A tábor kezdőnapját megelőző 7. napig Szolgáltató részére eljuttatott írásbeli lemondás esetében Szolgáltató a Szülő részére a 7. pont rendelkezései szerint a tábor teljes részvételi díjának  50%-a szolgáltatót illeti meg. A lemondási díj címen járó összegen felüli részét Szolgáltató 10 munkanapon belül visszajuttatja a Szülő részére.
9. Szolgáltató – amennyiben úgy ítéli meg – méltányosságból a 7-9. pontokban foglalt rendelkezésektől eltérhet. Szolgáltató úgyszintén eltérhet ezen rendelkezésektől, amennyiben az ésszerűség, illetve gazdasági megfontolás ezt indokolttá teszi.
10. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy előzetes tájékoztatás alapján a szolgáltatást részben vagy egészben megváltoztassa vagy a jelentkezést indokolt esetben visszamondja, amelyről a szolgáltatás igénybevételét megelőzően, ésszerű határidőben tájékoztatja a Szülőt. Ebben az esetben – a már megfizetett részvételi díjon felül – egyéb követelést Szülő nem támaszthat.
IV. A felek jogai és kötelezettségei
1. Szolgáltató köteles a Szerződésben és a táborok részletes leírását tartalmazó dokumentumban foglalt szolgáltatást teljesíteni.
2. Szülő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben Szolgáltató nem teljesíti a vállalt szolgáltatást.
3. Táborozó köteles betartani a táborok alkalmával kihirdetett házirendben foglaltakat.
4. Táborozó köteles betartani a táborozás során neki adott utasításokat. Az ezen utasítások betartásának elmulasztásából fakadó sérülésért, vagyoni és nem vagyoni károkért a Táborozó, kiskorú Táborozó esetén Szülője felelős. A Szolgáltató által szervezett táborokon és programokon a Táborozó saját felelősségére vesz részt.
5. Szolgáltató jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani és a szolgáltatások nyújtását megtagadni, amennyiben:
o Táborozó a házirendet súlyosan megszegi;
o Táborozó nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésére bocsátott eszközöket;
o Táborozó a társaival, Szolgáltatóval vagy annak alkalmazottaival durván viselkedik, alkohol vagy drogok befolyása alatt áll, illetve fenyegető, sértő vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít;
o Szülő nem teljesíti a fizetési kötelezettségét.
6. A táborok során használt eszközök és helyiségek nem rendeltetésszerű használatából eredő károkat a kárt okozó Táborozó Szülője köteles megtéríteni. Több Táborozó által közösen okozott ilyen kárért az érintett Szülők egyetemlegesen felelnek.
7. Táborozónak az őt ért kárt kötelessége azonnal jelenteni a tábor vezetőjének, és minden szükséges információt a rendelkezésre kell bocsátania, amely a káreset tisztázásához szükséges.
8. Az egyes táborok helyszínén az értékes tárgyak és a készpénz megőrzésével kapcsolatos információkat Szolgáltató a helyszínen ismerteti, azonban a nem ilyen módon elhelyezett értéktárgyak biztonságáért Szolgáltató felelősséget nem vállal.
9. Szülő köteles Szolgáltatót előzetesen tájékoztatni a Táborozó egészségügyi állapotáról és problémáiról. A felvilágosítás elmaradása esetén az ebből eredő kárért Szolgáltató felelősséget nem vállal.
10. Szolgáltató jogosult a táborokon és a tanfolyamokon a Táborozókról fénykép, illetve mozgókép felvételt készíteni, amelyet a későbbiek során marketing célra felhasználhat.

VI. Panaszkezelés
1. Amennyiben a felhasználónak akár a honlap üzemelésével vagy a nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban észrevétele, panasza van, úgy azt postai levél útján, Szolgáltató székhelyére címezve jelentheti be, amely cím az alábbi: 3300 Eger, Móricz Zs. ú.7.
2. Szolgáltató minden egyes panaszt érdemben kivizsgál, és annak eredményéről legkésőbb 30 napon belül tájékoztatja Panasztevőt. Amennyiben a panasz a nyújtott szolgáltatással kapcsolatos, abban az esetben a kivizsgálás során Szolgáltató beszerzi a szükséges információkat a tanfolyamon vagy a táboron résztvevő egyéb személyektől a történtek rekonstruálása érdekében. Erről Szolgáltató készít egy részletes jelentést, amelyben ismerteti a panasz kivizsgálásnak menetét, és érdemben reagál a panaszban előadottakra. Amennyiben a panasz kezelésével nem elégedett, úgy az itt felsorolt szervekhez fordulhat.
3. A békéltető testület eljárásának feltétele, hogy a fogyasztó megkísérelje rendezni a vitát közvetlenül a szolgáltatóval – ennek eredménytelensége esetén lehet igénybe venni a békéltetést. A testület hatáskörébe tartoznak a szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos fogyasztói jogviták. Az eljárás iránti kérelmet a fogyasztó benyújthatja a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti testülethez, illetve fordulhat a szolgáltató székhelye szerint illetékes szervhez.
4. A jogvita esetén Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület a Heves Megyei Békéltető Testület, amelynek elérhetőségei az alábbiak:
Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefon: +36 36 416-660/105
E-mail cím: hkik@hkik.hu

5. A Felek a szerződésből eredő jogvitájukat egymás közötti egyeztetéssel békés úton törekszenek megoldani. Amennyiben a jogvita rendezése bíróságon kívül nem vezet eredményre, úgy a Felek kikötik a Szolgáltató székhelye szerint illetékes, az ügyre hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét.
6. A bírósági jogérvényesítés lehetőségeiről további információkhoz juthat a www.birosagok.hu honlapon.
VII. Záró rendelkezések
1. Az ÁSZF határozatlan időre szól, melynek szövege a www.nyarigyerektabor.hu kezdőoldaláról közvetlenül elérhető, letölthető.
2. Szolgáltató a személyes adatok kezelését az Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltak szerint végzi.
3. A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, illetve az adott kérdést szabályozó egyéb magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

A tárhelyszolgáltató neve,Címe: (EVOLUTIONET Kft., 7342 Mágocs, Széchenyi u. 75
e-mail címe: info@domain-tarhely.net
telefon:06 30 503 1929
Cégjegyzékszám: Cg. 02-09-075023
Adószám: 14992511-2-02
adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-78363/2014
Bankszámla szám: OTP Bank 11713012-20002224-00000000