Adatkezelési tájékoztató

adatkezlési nyilatkozat pdf letölthető

ELEGANTSTUDIÓ Bt.
Adatkezelési Nyilatkozata

A nyilatkozat ,tájékoztató célja, hatálya
1. 1.1 A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse az ELEGANT STÚDIÓ Bt. által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket, és a Bt. adatvédelmi és -kezelési politikáját, amelyet a Bt., mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el.
2. 1.2 A jelen Tájékoztató,nyilatkozat az Elegantstudió bt. honlapján a Felhasználók által megadott Személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza.
1.Az adatkezelő

Az adatok kezelője a www.elevenkids.hu weboldal (továbbiakban weboldal) üzemeltetője.
Név: ELEGANTSTUDIÓ Bt.
Székhelye: 3300 Eger, Móricz Zs. ú.7..
Cégjegyzékszám: 10-09-021565
Központi ügyfélszolgálat elérhetőségei:
Telefonszám: +36 30 2819709
+36 30 2526586
E-mail: kidstaborok@gmail.com
Posta cím: 3300 Eger,Móricz Zs. ú.7.
2. Jogszabályoknak való megfelelés
Az Adatkezelési Nyilatkozat kialakítása során figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat. Ezekre tekintettel az Elegantstudió Bt. Adatkezelési Nyilatkozata megfelel az ide vonatkozó jogszabályoknak:
A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a Bt. különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit

3. Fogalom-meghatározások
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi.
Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
Különleges adat: a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.
Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.
Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges.
Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.
Gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése.
Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

,
,

4. A kezelt személyes adatok köre
A személyes adatok védelmével kapcsolatos előírások kizárólag a természetes személyekre vonatkoznak, tekintettel arra, hogy a személyes adatok is kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek. Ennek értelmében a jelen Adatkezelési Nyilatkozat kizárólag természetes személyek személyes adatainak kezelésére terjed ki.
Az adatkezelő csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket a felhasználó önkéntesen ad meg.
Az oldal használata során az alábbi személyes adatok kerülhetnek megadásra:
• név (a szülő és a gyermek neve),
• telefonszám,
• gyermek(ek) születési ideje,
• e-mail cím.
5. Az adatkezelés elvei
Személyes adat csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető.
Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
Az adatkezelés célja mellett egyértelmű tájékoztatást kell közzétenni arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni.
Az adatkezelő köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, valamint köteles megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések érvényre juttatásához szükségesek.
6. Az adatkezelés jogalapja
Az Elegantsudió Bt. személyes adatot az érintett hozzájárulása alapján, a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben vesz fel és kezel, illetve olyan esetekben, amikor azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli.
7. Az adatok minősége
A személyes adatokra vonatkozó követelmények a gépi feldolgozás során az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során az Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény értelmében:
• az adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni,
• az adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni,
• az adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl,
• az adatoknak pontosaknak, és ha szükséges időszerűeknek kell lenniük,
• az adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé.
8. Az adatkezelés célja és időtartama
Az adatok kezelésének célja az ELEGANTSTUDIÓ Bt.szolgáltatásainak nyújtása; a táborokra való jelentkezés rögzítése, valamint a foglalkozásokról, hírekről való későbbi tájékoztatás. A www.elevenkids.hu weboldalon található táborokra jelentkezés feltétele a jelentkezési lap kitöltése. A jelentkezés feltétele az Általános Szerződési Feltételek, valamint a jelen Adatkezelési Nyilatkozatban foglaltak elfogadása. A jelentkezés során megadott adatok kezelésének az időtartama a szolgáltatás igénybevételének Adatkezelési Nyilatkozat az Elegantstudió Bt. megszűnésétől (a táborok lezárultától) számított öt év, tekintettel arra, hogy a szolgáltatás megszűnését követően ennyi időn belül merülhet fel polgári jogi igény.
Az Elegantstudió Bt. csak olyan terjedelemben kéri a személyes adatok megadását, amely a fenti célok miatt elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére alkalmas. Az üzemeltető kezelésébe adott személyes adatok kezelésének célja a honlap szolgáltatásainak igénybevételét szolgálja, valamint a szolgáltatás biztosítása érdekében a szolgáltató és a felhasználó közötti kommunikációt biztosítja.
Anonim felhasználó-azonosító Süti (COOKIE) elhelyezése
Saját cookie-k elhelyezése
Az anonim felhasználó-azonosító (cookie) egy olyan egyedi – azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas – jelsorozat, melyet a szolgáltatók a felhasználó számítógépére helyeznek el. Amennyiben a felhasználó nem szeretné, hogy cookie kerüljön a számítógépére, módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését, ebben az esetben azonban lehetséges, hogy a szolgáltatásokat nem vagy nem olyan formában éri majd el a felhasználó, mintha engedélyezte volna az azonosítók elhelyezését.
Harmadik fél cookie-jainak elhelyezése
A Weboldal a Google, Inc. (székhely: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CA 94043) (a továbbiakban: Google) által nyújtott Google Analitika (a továbbiakban: Google Analytics) webanalitikai szolgáltatást használja,mely ,,összesítő statisztika nem alkalmas konkrét személyek beazonosítására.

9. Az adatbiztonság
A weboldal üzemeltetője a fent említett törvényeknek megfelelően mindent megtesz annak érdekében, hogy gondoskodjon a felhasználók adatainak biztonságáról. Ennek megfelelően az ELEGANTSTUDIÓ Bt.nem adja el, nem adja bérbe és semmilyen formában nem bocsájtja rendelkezésére a felhasználókra vonatkozó információkat más cégeknek, illetve magánszemélyeknek, és nem vállal kiküldést külső cégek vagy személyek számára vagy nevében; kivéve ez alól a számviteli kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatszolgáltatást. A felhasználók által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá. Személyes adatokat harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra.
Az adatkezelő köteles megfelelő biztonsági intézkedéseket tenni az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.
Az adatkezelőnek az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Az adatkezelő értesíti a felhasználót bármely olyan változásról, amely lényeges változást okoz a szolgáltatás vagy az adatkezelés módjában.
10. Az érintettek jogai
A felhasználó az adatkezelőtől bármikor tájékoztatását kérhet az adatkezelőtől személyes adatai kezeléséről, kezdeményezheti személyes adatainak helyesbítését, valamint a személyes adatainak törlését vagy zárolását.
Az információszabadságról szóló törvény értelmében az érintett kérelmére az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről.
Az adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
A felhasználó tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ennek keretében kérheti személyes adatainak helyesbítését és törlését is az adatkezelőtől. A felhasználó ezen kérelmét az üzemeltető székhelyére címezve nyújthatja be.
11. Jogérvényesítési lehetőségek
Kérjük a felhasználót, hogy ha úgy érzi, hogy az ELEGANTSTUDIÓ Bt. megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk.
Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény, valamint a Polgári törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján igényüket polgári bíróság előtt is érvényesíthetik, vagy kérhetik a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) segítségét is. Az esetleges polgári jogvitára a magyar jog irányadó.
Az érintettek továbbá kérhetik a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) segítségét is.
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap: www.naih.hu
Telefon: 06-1-391-1400